Prihláška

Prihlášky v kategórii Inštitúcia musia byť podané len písomnou formou a musia obsahovať identifikačné údaje inštitúcie a stručný popis prínosu projektu na skvalitnenia života ich klientov. Prihlášku musí vlastnoručne podpísať zodpovedný zástupca inštitúcie a musí mať pečiatku. Pre zachovanie maximálnej objektívnosti pri hodnotení nominácií odporúčame priložiť čo najpodrobnejší popis činnosti alebo projektu. Prihláškový formulár je k dispozícii na stránkach www.dobra-dusa.sk. Obálka s vyplnenou prihláškou musí byť označená čitateľným názvom projektu "Dobrá duša".

Prihlášky, v ktorých nebudú všetky povinné údaje, sa automaticky z nominácie vyradia pre neúplnosť údajov. Prihlášky posielajú všetci prihlasujúci na vlastné náklady na adresu Snowball Communications, spol. s r.o., Lichardova 1/A, 811 03 Bratislava. Všetkým, ktorí pošlú správne vyplnenú prihlášku do projektu, bude automaticky do 10 dní od prijatia prihlášky potvrdená účasť písomnou formou. Prihlášku je možné vyplniť i elektronicky a potom ju vytlačiť.