Podmienky registrácie

Kto sa môže prihlásiť:

  • máte 60 rokov a viac
  • pomáhate v zariadení sociálnych služieb (napr. Domov pre seniorov atď.)
  • nie ste v príbuzenskom vzťahu s osobou, ktorej vypomáhate, alebo o ktorú sa staráte
  • za svoju pomoc nepoberáte žiadnu finančnú odmenu
  • ide o dlhodobú činnosť, ktorú vykonávate sústavne najmenej však tri mesiace
  • môžete Vašu pomoc v zariadení doložiť
  • ak chcete byť zaradení do nominácie, musíte vyplniť prihlášku so všetkými povinne označenými kolónkami