Postup prihlásenia

  • Do projektu sa môžete prihlásiť sami alebo Vás môže prihlásiť iná osoba (základom je splnenie podmienok registrácie).
  • Do projektu sa môžete prihlásiť len pomocou vyplnenej prihlášky, ktorú nájdete tu.
  • Vyplnenú prihlášku pošlite na adresu: Snowball Communications, spol. s r.o., Lichardova 1/A, 811 03 Bratislava
  • Prihlášky, ktoré neobsahujú všetky povinné údaje, budú automaticky z nominácie vyradené pre neúplnosť údajov
  • Ak správne vyplníte a odošlete prihlášku, do 14 dní od odoslania Vám príde list, potvrdzujúci účasť v projekte Dobrá duša.
  • V prípade, že Vás odborná komisia vyberie na účasť vo finále, skontaktujeme sa s Vami a dostanete pozvánku na záverečnú tlačovú konferenciu o vyhlásení výsledkov a odovzdaní cien