Prihláška

Prihlášky v kategórii Jednotlivec musia byť podané len písomnou formou a musia obsahovať identifikačné údaje prihláseného a tiež inštitúcie, kde sa pomoc poskytuje. Pre zachovanie maximálnej objektívnosti pri hodnotení nominácií odporúčame priložiť čo najpodrobnejší popis činnosti. Ak sa tento popis nezmestí do kolónky v prihláškovom formulári, je možné k prihláške priložiť ďalšie stránky s popisom či fotodokumentáciou tejto činnosti. Obálka s vyplnenou prihláškou musí byť označená čitateľným názvom projektu „Dobrá duša“.

Prihlášky, ktoré neobsahujú všetky povinné údaje, budú automaticky z nominácie vyradené pre neúplnosť údajov. Všetky prihlášky posielajte na adresu Snowball Communications, spol. s r.o., Lichardova 1/A, 811 03 Bratislava. Všetkým, ktorí pošlú správne vyplnenú prihlášku do projektu, bude automaticky do 14 dní od prijatia prihlášky potvrdená účasť písomnou formou. Prihlášku je možné vyplniť i elektronicky a potom ju vytlačiť.