Zásady Dobrej duše

Pomáhať je ľudské. Projekt Dobrá duša nie je súťaž, v ktorej vyhráva lepší či rýchlejší. Vyhráva tu každý: ten, kto sa rozhodne pomáhať, i ten, komu sa pomoci dostáva. Dobrá duša má však svoje pravidlá. Keď ich budeme spoločne rešpektovať, svet okolo nás bude aspoň o trochu lepší. Tieto Zásady Dobrej duše prinášajú niekoľko dôležitých pravidiel, ktoré majú slúžiť ako pomoc pri zapojení sa do projektu.

1. Dobrou dušou môže byť každý senior, ktorý sa rozhodne z vlastnej vôle, vo svojom voľnom čase a bez nároku na finančnú odmenu pomáhať iným seniorom v seniorských zariadeniach. O seniorov je síce postarané po lekárskej a ošetrovateľskej stránke, dostávajú pravidelnú stravu, ale to, čo im chýba, je sociálny kontakt, možnosť porozprávať sa, nájsť si spoločníka na aktivitu – čítanie, prechádzky, šachy…

2. Dobrá duša vykonáva svoju činnosť po dohode so zariadením, rešpektuje všetky pravidlá a ustanovenia platné v zariadení, v ktorom vykonáva svoju činnosť. Nesnažte sa meniť pravidlá zariadenia, majú svoje opodstatnenie.

3. Dobrá duša zachováva mlčanlivosť o citlivých informáciách týkajúcich sa zdravotného stavu a súkromia ľudí, s ktorými príde počas svojej činnosti do styku.

4. Dobrá duša pristupuje k všetkým ľuďom v duchu tolerancie, nevykonáva žiadnu náboženskú ani politickú agitáciu.

5. Dobrá duša vykonáva svoju činnosť v súlade so zariadením tak, aby nenarušila iné zdravotné či sociálne programy zariadenia a podľa potreby sa prispôsobuje zmenám v harmonograme. Odporúčame zaujímať sa o prevádzku zariadenia, zúčastňovať sa na akciách.

6. Dobrá duša si o svojej činnosti vedie záznam a konzultuje svoju činnosť s koordinátorom alebo iným pracovníkom zariadenia, ktorý je zodpovedný za prevádzku zariadenia.

7. Dobrá duša nezastupuje zdravotnícky ani žiadny iný personál inštitúcie. Ak budú súhlasiť, môžete im pomôcť.

8. Dobrá duša prichádza do zariadenia len v prípade, keď jej to zdravotný stav umožňuje a zároveň neohrozí zdravie klientov. Napríklad chrípka, môže byť pre oslabený organizmus životunebezpečná.

9. Dobrá duša má právo dostať informácie, ktoré jej pomôžu pri vykonávaní jej činnosti, vrátane poradenstva, konzultácií a kontaktných údajov na osoby, s ktorými pri svojej práci prichádza do styku.

10. Dobrá duša má právo povedať nie, keď sa vyžaduje činnosť, s ktorou nesúhlasí.